Tudástár

Amit tudnod kell, ha szabad bölcsészet szakra mennél

Magyar Krisztina | 2023-05-14
Érdekelnek a kultúrák, a közélet és a művészetek? Szívesen tanulnál bölcsészettudományi területen? Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit a szabad bölcsészet alapszakról érdemes tudnod.

Szabad bölcsész végzettséggel hol helyezkedhetsz el?

Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. Az ezzel kapcsolatos álláshirdetések közül sok kötődik tanári, szakoktatói, kutatói és ügyfélkapcsolati munkához. Sok helyen keresnek továbbá szövegírót, projektasszisztenst, kommunikációs menedzsert, ügyintézőt.

A leggyakrabban betöltött munkakörök, amelyekben elhelyezkedhetsz: például irodavezető, pedagógiai asszisztens, szociális menedzser, kommunikációs koordinátor.

 

Milyen szakképzettséget ad a szabad bölcsészet szak?

 • Alapszakos szabad bölcsész

 

Jelenleg az országban az alábbi intézményekben érhető el ez a képzés:

Angolul jelenleg a PTE képzésén választhatod ezt a szakot Philologist néven. 

A szabad bölcsészek rendkívül jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében. (Fotó: 123RF)

Ezekből a tantárgyakból jó, ha erős vagy, ha ezt a szakot nézted ki magadnak:

 • Kötelező érettségi követelmények:
   • magyar nyelv és irodalom, vagy történelem, vagy filozófia (közép vagy emelt szintű érettségi)
 • És még ezek közül egy érettségi tárgy választása:
   • állampolgári ismeretek, angol, digitális kultúra, dráma, francia, latin nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, német, olasz, orosz, spanyol (közép vagy emelt szintű érettségi).
 • További vizsgatárgyak, amelyek beszámíthatóak jelentkezésnél, ha a:

 

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Célszerű a gimnáziumi évek második felében valamelyik tárgyból (vagy akár két tárgyból) fakultációt választanod, lehetőség szerint irodalom, történelem, vagy filozófia tárgyból, mert ezek közül egyet kötelező felvételi követelményként számítanak be. Ha legalább egy tárgyból emelt szintű érettségit teszel, azzal előrébb juthatsz a felvételi versenyben. 

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok, vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak. 

 

Képzési terület:

 

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 6 félév

 

Milyen specializációi vannak, és azoknak milyen szakterületei?

Intézményenként változhat, hogy milyen specializációra van lehetőséged ezen a  szakon, illetve, hogy hány fős alap létszámmal indítanak el egy szakirányt. A specializációkról bővebben az intézmények honlapjain lehet tájékozódni.

 • A DE-n 50 kredit értékben háromféle specializálódási lehetősége van a hallgatóknak. Választhatják:
  • az alapképzési szak további speciális ismereteit, 
  • vagy egy másik szak 50 kredites képzésének felvételét,
  • vagy bármely alapképzési szakhoz felvehető specializációt (finn, Mediterrán Európa (neolatin kultúrák)).
  • szabad bölcsészet alapképzési szakon a Kar nem hirdet külön kommunikáció- és médiatudomány specializációt, helyette a hallgatók a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak által kínált azonos elnevezésű 50 kredites képzést választhatják
 • Az ELTÉ-n az alapképzési szak általános és szakirányos/specializációs ismeretei mellett kötelezően választani kell a differenciált szakmai ismeretek közül. A választható ismeret lehet az alapképzési szak további szakterületi ismerete vagy specializációja, amennyiben a tanegységlista lehetőséget ad rá, vagy más alapképzési szak minorspecializációja, amely mesterképzésbe való belépéshez fogadható el. A választott alapképzési szak szakirányával/specializációjával megegyező minorspecializáció felvételére nincs lehetőség.
 • A Károlin 50 kredit értékben összefüggő differenciált szakmai képzési egységet választhatnak a hallgatók, amely lehet 
  • a saját alapképzési szakjuk másik szakiránya vagy az alapképzési szak adott szakirányának további szakterületi ismereteit tartalmazó specializáció (illetve specializációs csomag),
  • vagy egy másik alapképzési szak alapvető szakterületi ismereteire épülő, ún. modul (minor).
  • Minden szabadbölcsésznek egy specializációt és egy „minort” kötelező választania. A specializáció mindenképpen filozófia, vallástudomány vagy művészettörténet. A minort szabadon választhatják a nem elsőnek választott specializáció, vagy azon minorok köréből, melyek a tanulmányok megkezdése után kerülnek véglegesítésre, például színházi stúdiumok, germanisztika [német]; germanisztika [néderlandisztika]; keleti nyelvek és kultúrák [japán], történelem, világirodalom.

 

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret 
 • logika, érveléstechnika, akadémiai írás, számítógépes ismeretek
 • átfogó eszmetörténet
 • bölcsészettudományok módszerei (módszertan)
 • választható szakmai modulok (elméleti nyelvészet, esztétika, etika, filozófia, filmelmélet, kommunikáció, művészettörténet, vallástudomány)
 • választás szerinti specializációk ismeretei

A szabad bölcsészek jártasak kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. (Fotó: 123RF)

A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakja szakterületi ismereteinek specializáció formájában történő felvételét.

 

Mit tud egy szabad bölcsészet szakon végzett hallgató?

 • Tájékozott a nyugati eszmetörténet alapvető korszakaiban, azok általános jellemzőiben és adataiban.
 • Ismer bölcseleti, művészeti alapszövegeket, alapműveket és alapproblémákat.
 • Átlátja az elméleti problémafelvetés és problémamegoldás hagyományos és mai változatait, és jártas a problémák szakszerű kezelésének gyakorlataiban. 
 • Ismeretekkel rendelkezik a filozófia, az esztétika, az etika, művészetek, a mozgókép, az írott vizuális és mediális kommunikáció, a nyelvészet és a vallási jelenségek mibenlétéről, történetéről, jelentőségéről és társadalmi szerepéről.
 • Elméleti nyelvészet specializációval:
  • Tudja a nyelvleírás, a fonológia, a magyar fonológia, a szintaxis, a magyar szintaxis, a szemantika, a formális szemantika, a neurolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait, legfontosabb elméleti és módszertani kérdéseit.
  • Tájékozott a matematikai és logikai alapismeretekben. 
  • Tisztában van a terepmunka módszereivel és jelentőségével.
 • Filozófia specializációval:
  • Jártas a filozófiatörténet nagy korszakaiban és műveiben. 
  • Ismeri a metafizika, tudományfilozófia és tudománytörténet, elmefilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, művészetfilozófia, analitikus filozófia, vallásfilozófia alapproblémáit.
 • Esztétika specializációval:
  • A klasszikus, a modern és a kortárs elméletekben, a vizuális kultúrában is kiismeri magát
  • Ismer kanonikus műveket. 
  • Birtokában van a műelemzés módszertana, ismeri annak jelentőségét és elméleteit.
 • Etika specializációval:
  • Jártas az etikatörténet korszakaiban. 
  • Átlátja az alkalmazott etikák, a filozófiai antropológia, az ökológiai etika, a politikaelmélet alapvető problémáit.
 • Filmelmélet és filmtörténet specializációval:
  • Tájékozott a filmtörténetben és a filmelméletekben.
  • Tisztában van a filmelemzés módszereit, elméleti alapjait és jelentőségét. 
  • Átlátja a filmi kompozíciót, a filmi elbeszélést.
 • Kommunikáció specializációval:
  • Alapvető jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismeretekben is kiismeri magát
  • Rendelkezik alapvető informatikai és médiaismeretekkel
  • Ismeri a kommunikáció sajátos színtereit, a kommunikáció dinamikáját, a kommunikációs zavarokat.
  • Átlátja a mediatizált kommunikációt.
 • Művészettörténet specializációval:
  • Az egyetemes (európai) és a magyar művészet nagy stíluskorszakait (az antikvitástól a középkori és újkori művészeten át a modern és kortárs művészetig) jól ismeri
  • Jártas a kutatásmódszertani és értelmezéstani alapismeretekben, a kiállítás-értékelésben.
  • Muzeológiai és műemlékvédelmi alapismeretekkel is rendelkezik
 • Vallástudomány specializációval:
  • Tisztában van a vallástörténet alapjaival, korszakaival, az egyetemes és magyar egyház- és felekezettörténet nagy vonalaival
  • Átlátja a világvallásokat, a vallási jelenségek rendszerét és alapvető teológiai problematikákat.

 

Mivel foglalkozik egy szabad bölcsész?

 • Művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az igazgatás területén, oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikációban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó feladatköröket lát el, akár középvezetői szinten is.
 • Kreatív módon ír, kritikai tevékenységet fejt ki a kultúra különböző területein. Ez az alkalmasság kiterjed a nyomtatott és elektronikus sajtóban és egyéb kiadványokban megjelenő műbírálatok írására, politikai és közéleti elemzések elvégzésére, ismeretterjesztő tudósítások, beszédek és prezentációk készítésére és értékelésére, a kultúra szervezésében való közreműködésre. 
 • Képes argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek élőszóban és írásban vázlatos vagy részletes bemutatására. 
 • Több műfajban az adott műfajnak vagy egyéb igényeknek megfelelően írásban és szóban prezentál.
 • Jártas a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazásában. 
 • Képes az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás terén.

A szabad bölcsész szakon végzettek olyan munkalehetőségek közül válogathatnak, mint például irodavezető, pedagógiai asszisztens, szociális menedzser. (Fotó: 123RF)

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végzel?

Olyan mesterképzéseken tudsz továbbtanulni, mint:

 • afrikanisztika
 • angol nyelvoktató
 • digitális bölcsészet
 • elméleti nyelvészet
 • esztétika
 • etika
 • európai társadalmi terek, fejlesztés és örökség
 • filmtudomány
 • filozófia
 • fordító és tolmács
 • Közép-európa tanulmányok
 • kreatív írás és művészeti kritika
 • kulturális örökség tanulmányok
 • Latin-Amerika tanulmányok
 • logika és tudományelmélet
 • mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő
 • művészettörténet
 • örmény tanulmányok
 • szemiotika
 • színháztudomány
 • vallástudomány szakok. 

A megfelelő plusz tárgyak teljesítésével az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz, ez esetben kreditbeszámításra is van lehetőséged. Így olyan szakok is szóba jöhetnek, mint

 • alkalmazott nyelvészet
 • amerikanisztika
 • andragógia
 • arabisztika
 • Balkán-tanulmányok
 • beszédtudomány
 • buddhizmus tanulmányok
 • európai lexikográfia
 • hebraisztika
 • hungarológia
 • iranisztika
 • irodalom- és kultúratudomány
 • iszlám tanulmányok
 • kulturális meditáció
 • magyar nyelv és irodalom
 • mentálhigiénés családkonzulens
 • mongolisztika
 • ruszisztika
 • társadalmi befogadás tanulmányok
 • történelem
 • történeti muzeológia
 • turkológia
 • újgörög nyelv, irodalom és kultúra
 • vallástörténet
 • vallástudomány szakok.

A bölcsészettudományokkal kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.