Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum tartalmazza az UNIside Kft., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: UNIside Kft.

A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Cégjegyzékszáma: 01 09 394868

Adószáma: 27561948-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Tárhelyszolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

A szolgáltató székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

 

Fogalmak

Áru/Termék: a Honlapon szereplő értékesítésre szánt termék

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Eladó: az Áru tulajdonosa, a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő vállalkozás

Vállalkozás: üzleti tevékenysége során eljáró személy, jelen esetben a Szolgáltató

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Vételár: az Áruért fizetendő ellenszolgáltatás, ár. Az árak forintban értendők, tartalmazzák az áfát.  Az Eladó az árakat módosíthatja, de az nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.Jótállás: az Eladó és a Vevő között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, nyelve és formája

A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a Felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a Termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve az Eladó székhelyén elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára.

 

Fogyasztóvédelmi eljárás

A Vevő jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el.

 

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

A panasz elutasítása esetén jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél vagy fax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Vevő az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Online vitarendezési platformon keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Az online vitarendezési platform itt érhetőel: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

A Honlap használata

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

A Honlapon szereplő Termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát.

A Termék kiválasztása után a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhetünk – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettség keletkezne (A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.) A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés elküldése ” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható. A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, ezt követően szükséges kitölteni a Vevő számlázási és egy adatait, illetve megejteni a fizetést. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) „Megrendelés elküldése” gombra kattintva történik, a gomb megnyomásával Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és fizetési kötelezettséget von maga után.

A Honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vevő minősül ajánlattevőnek.

 

Felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van a bevitt adatok módosítására, így a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. Abban az esetben, ha Vevő leadta rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel az Eladó felé.

 

Bankkártyás fizetés

A Honlapon csak bankkártyás fizetés révén lehet vásárolni.

 

Átvételi módok, átvételi díjak

A Honlapon leadott rendeléseket Eladó postai úton vagy személyes átvétel keretében teljesíti. A személyes átvételre az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás látogatási ideje alatt a Szolgáltató saját standján kerül sor.

Abban az esetben, ha Vevő az Árut a postai úton történő szállítás során vagy az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás látogatási ideje alatt biztosított személyes átvételre nyitva álló időszak alatt nem vette át – ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt -, vagy az Áru „Nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, akkor az Eladó a megrendelés újbóli teljesítését a vételár felett a megismételt szállítási költségeinek előre történő megfizetéséhez köti.

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni, de ha Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

Elállási jog

A Vevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa) az Árunak,
  ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül egyértelmű, írásban megtett nyilatkozat útján gyakorolhatja az elállási időn belül.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap. Az Eladó a Vevő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Elállási joggal rendelkező Vevőnek a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Az elállási jog érvényes joggyakorlása esetén Eladó az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által megfizetett teljes összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott adatok következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

 

A Vevő visszaszolgáltatása kötelezettsége

Az elállási jog érvényes joggyakorlása esetén Vevő köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi. A Vevő viseli az Áru Eladó címére történő visszaküldésének közvetlen költségét. A Vevő az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelőséggel tartozik.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg az az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte- (A két dátum közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.)

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a Vevőkkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 1. szeptember 1.