Példakép

Március 15. – Kitüntetések kimagasló teljesítményekért

UNIside | 2023-03-15
A nemzeti ünnepek nemcsak arra jók, hogy kiváló eleinkre emlékezzünk, de arra is, hogy a jelenkor legjobbait elismerjük. Március 15-e alkalmából mások mellett pedagógusok, oktatási intézmények vezetői, dolgozói, egyetemi oktatók, dolgozók is állami kitüntetésekben részesültek.

Az UNIside munkatársai nevében szeretettel gratulálunk a március 15-ei ünnep alkalmából kitüntetett pedagógusoknak, oktatóknak, intézményvezetőknek, jelenlegi és egykori egyetemi tanároknak!

 

Széchenyi-díjban részesült kitüntetettek

ANISITS FERENC gépészmérnök, nyugalmazott vezetőmérnök, címzetes egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a kimagasló magyar mérnöki teljesítmény egyik legjelesebb képviselőjeként a dízelmotorok fejlesztésében elért világszínvonalú eredményei, innovatív és sikeres mérnöki munkája elismeréseként;

GAÁL BOTOND teológus, matematika-fizika szakos tanár, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes, több évtizedes oktatói és kutatói tevékenysége, a keresztyén gondolkodás és a modern természettudományok kapcsolatának református történeti és elméleti alapjának kidolgozása terén kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként;

HORVÁTH TAMÁS LÁSZLÓ állatorvos, kutatóprofesszor, tanszékvezető egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is jelentős neurológiai kutatásai, a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és a nemzetközi tudományos együttműködések kialakítása terén egyaránt kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

KAMARÁS KATALIN fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az infravörös spektroszkópia szilárdtestfizikai alkalmazásainak fejlesztése és hazai meghonosítása érdekében végzett iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;

KAPTAY GYÖRGY kohómérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az anyagegyensúlyok, az elektrokémiai szintézis, a határfelületi jelenségek és a nanoanyagok tudományterületén elért eredményei, illetve kiváló oktatói és tudományos kutatói munkája, valamint értékes oktatás- és kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként;

KOCSIS KÁROLY geográfus, intézetigazgató egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nemzetközileg is jelentős geográfiai-kartográfiai gyűjtemény, a Magyarország Nemzeti Atlaszának megalkotása és kiadása érdekében, illetve a társadalomföldrajz területén végzett, Kárpát-medencei szemléletű kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként;

 

Novák Katalin köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Széchenyi-díjak átadásakor. (Fotó: Novák Katalin/Facebook)

MAROSI GYÖRGY JÁNOS vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a polimer kompozitok és gyógyszerrendszerek innovatív, biztonságos technológiáinak kifejlesztése és ipari bevezetése terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként;

MIKLÓSI ÁDÁM etológus, intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a kutyák viselkedésének és problémamegoldó képességének vizsgálatával elért, világviszonylatban is jelentős kutatási teljesítménye, valamint a szociális robotok új generációját kialakító etorobotika megalapítása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

PÉNTEK JÁNOS nyelvész, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a kisebbségben élő magyarság anyanyelvhasználatának kutatásában, illetve a népnyelv és a népi kultúra viszonyának vizsgálatában elért eredményei, valamint iskolateremtő oktatómunkája és példaértékű szociolingvisztikai, dialektológiai életműve elismeréseként;

RACZKY PÁL régész, professor emeritus, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes, a Kárpát-medence újkőkorának és rézkorának meghatározó kutatójaként végzett iskolateremtő tudományos eredményei, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatói, oktatói és tudományszervezői pályája elismeréseként;

SALMA IMRE légkörkémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a légkörkémia és -fizika területén, különösen az aeroszol keletkezésének, kölcsönhatásainak, valamint környezeti, éghajlati és egészségügyi következményeinek feltárásában elért eredményei, nemzetközileg is jelentős kutatói tevékenysége és magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;

SOLYMOSI-TARI EMŐKE Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, egyetemi docens, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a zenetudományi kutatások és a zenepedagógia területén egyaránt jelentős eredményei, az általa szerkesztett és vezetett innovatív, a zene és a társművészetek magas színvonalú terjesztését szolgáló művészeti sorozatok tekintetében is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

SPERLÁGH BEÁTA neurofarmakológus, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az agy energiaellátásáért felelős ATP molekula ideghálózatok közötti ingerületátviteli szerepének feltárása terén kivételes tudományos munkája, valamint a magyar gyógyszerkutatás sikeres nemzetközi képviselete terén is kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

SZUROMI SZABOLCS kánonjogász, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a középkori egyházi irodalom és kánonjogtörténet területén végzett, világviszonylatban is kiemelkedő és elismert alapkutatásai, valamint az ezekhez kapcsolódó új tudományos módszerek és elméletek kidolgozása, bevezetése és nemzetközi szakmai szinten történő elfogadtatása terén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

 

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapták

BÓDIS JÓZSEF szülész-nőgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rector emeritusa, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, volt államtitkár példaértékű kutatói-oktatói és gyógyítómunkája, a magyar tudomány és oktatás nemzetközi elismertségének növelése mellett a hazai felsőoktatás fejlesztését és a jövő tudós nemzedékeinek kibontakoztatását is elkötelezetten szolgáló tevékenysége, továbbá jelentős egyetemi és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

CSATH MAGDOLNA ANNA Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a felsőoktatásban és a kutatásban folytatott, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

HORKAY FERENC szívsebész szakorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Tanszéki Csoportjának tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes, kimagasló színvonalú szakorvosi munkája és a szívsebészet területén elért eredményei, illetve kiváló sebészek nemzedékeit kinevelő oktatói tevékenysége elismeréseként;

MEZŐSI GÁBOR, a földrajztudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa a geográfia területén folytatott iskolateremtő oktatói és vezetői munkája, a szakmai utánpótlás képzését megalapozó tankönyveket és közleményeket is magába foglaló tudományos életműve elismeréseként;

MONOSTORI LÁSZLÓ Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatásának nemzetközileg is elismert tudósaként folytatott több évtizedes, eredményes munkája, valamint széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

 

A Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

CSÚRI KÁROLY germanista, filológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa,

DECSI TAMÁS orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár,

DOBRÓKA MIHÁLY, a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

FÖLDESSY JÁNOS geológus, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

FRIDLI SÁNDOR matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Informatikatudományi Intézete Numerikus Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

HORVÁTH ÁKOS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Geometria Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

GÁBRIEL RÓBERT neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Biológiai Intézetének igazgatója, valamint Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszékének egyetemi tanára,

GÁL PÉTER biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Szerkezeti Biofizika Kutatócsoportjának vezetője,

GÖRÖG MIHÁLY közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa,

VÉRTESSY G. BEÁTA, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, az Academia Europaea rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatócsoport-vezetője,

HAVAS FERENC nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa,

HERVAINÉ SZABÓ GYÖNGYVÉR, a székesfehérvári Kodolányi János Egyetem nyugalmazott rektorhelyettese, rektori tanácsadója, főiskolai tanár,

HŐNYINÉ STEPHANIDES ÉVA, a Kodolányi János Egyetem nyugalmazott címzetes főigazgatója, professor emeritusa,

KÁLLAY MIKLÓS okleveles vegyészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa, a Budapesti Corvinus Egyetem volt Szőlészeti és Borászati Intézetének nyugalmazott igazgatója, a Magyar Bor Akadémia alapító tagja, tiszteletbeli elnöke,

MANGEL LÁSZLÓ CSABA orvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Onkoterápiás Intézetének igazgatója, egyetemi tanára, a Magyar Onkológusok Társaságának elnökségi tagja, volt elnöke,

MIKA JÁNOS éghajlatkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar Földrajz és Környezettudományi Intézetének egyetemi tanára,

MOHÁCSINÉ FARKAS CSILLA, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi és Technológia Intézet Élelmiszerminőségi, – biztonsági és Táplálkozástudományi Központja Élelmiszer-mikrobiológia, -higiénia és -biztonság Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

MOHAY TAMÁS etnográfus-szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Intézete Tárgyi Néprajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

NAGY ENDRE JÁNOS szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Pécsi Tudományegyetem volt intézet- és tanszékvezető tanára, a Magyar Szociológiai Társaság volt alelnöke,

SCHEPP ZOLTÁN közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, decan emeritus, egyetemi tanár,

SERESS LÁSZLÓ orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa,

SIMON KÁROLY matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

SZABOLCS SZILÁRD ZOLTÁN szívsebész, klinikai főorvos, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa,

 

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta

BALOGH DÉNES, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának ápolási igazgatója

BAUER TERÉZIA, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának ápolásszakmai igazgatóhelyettese,

CSÁVÁS ATTILA népi klarinét- és tárogatóművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának előadóművésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének művésztanára,

CSÉFALVAY EDIT, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens,

GURIN PÉTER fizikus, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központjának egyetemi docense,

HAJDÚ JÓZSEF, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi és Szociális jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének intézetvezetője,

HARTYÁNDINÉ FREY ARANKA ELVIRA, a Győri Szakképzési Centrum főigazgatója,

KELEMEN DEZSŐ, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának igazgató-helyettese, egyetemi tanár,

LENNER TIBOR, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának igazgatója, Földrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

MOLNÁRNÉ TÓTH ERIKA, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumának igazgatója,

PÁVÁNÉ KURNIK ZSUZSANNA, a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium nyugalmazott intézményvezetője,

SZERAFIN TAMÁS, a Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézete Szívsebészeti nem önálló Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

SZILY ISTVÁN, a győri Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa,

SZIRÁK PÉTER, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára, az Alföld folyóirat főszerkesztője,

SZITT MELINDA, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett Tanszékének mesteroktatója,

TÓTH ANDRÁS ERNŐ, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze, a Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színház alapító igazgatója,

TÖRÖK ÁGNES, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának oktatási dékánhelyettese, egyetemi docens,

VÁRNAGY ÁKOS, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense.

 

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

 

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetés (Fotó: Facebook)

ALTBACKER VILMOS etológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézete Természetmegőrzési Tanszékének egyetemi tanára,

ARATÓ ANDRÁS gyemekgyógyász, gasztroenterológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekklinikájának volt igazgatóhelyettese, egyetemi tanár,

BÉCSI TAMÁS közlekedésmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének egyetemi docense,

BODA DEZSŐ fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központjának igazgatója, egyetemi tanár,

BODÓ MÁRIA zongorapedagógus, a Temesvári Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi docense,

BÓNA KRISZTIÁN okleveles közlekedésmérnök, logisztikai rendszertervező, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

FÁRI MIKLÓS GÁBOR kertészmérnök, biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézete Alkalmazott Növénybiológiai Tanszékének egyetemi tanára,

FEHÉR HELGA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Számvitel és Pénzügy Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

FLASKÓ TIBOR orvos, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi docens,

FÜZESI ZSUZSANNA orvos, szociológus, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézete Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

GÁCSER ATTILA biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Biológia Intézetének vezetője, egyetemi tanár,

GÁL ZOLTÁN, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Pénzügyi és Számviteli Intézetének egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa,

GALLI CSABA BÉLA gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Járműgyártás és Technológia Tanszékének főiskolai docense, szakmai tanácsadó,

HEVESI ATTILA LAJOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

KÁLLAI JÁNOS klinikai szakpszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa,

KÁLMÁN ENDRE klinikai főorvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pathológiai Intézetének igazgatóhelyettese,

KAPOSI ZOLTÁN történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára,

KÁRPÁTI ISTVÁN belgyógyász, nephrológus, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézete Nephrológiai Tanszékének egyetemi docense,

KÉRI LAURA ZITA, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének igazgatóhelyettese,

KISSNÉ ZSÁMBOKI RÉKA, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi dékánhelyettese, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének egyetemi docense,

KLIVÉNYI PÉTER neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár,

KRISTÓF TAMÁS vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központja Korróziós Kutatócsoportjának vezetője, egyetemi docens,

LENGYEL PÉTER, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánja és Képzőművészeti Intézete Szobrászat Tanszékének egyetemi docense,

LŐRINC KATALIN Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem Modern Tánc és Színházi Tánc Tanszékének egyetemi tanára,

LŐRINCZ KATALIN, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának általános dékánhelyettese és Üzleti Tudományok Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens,

MADER BÉLA, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának nyugalmazott főigazgatója

MEZŐSI EMESE endokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja I.sz. Belgyógyászati Klinikájának általános igazgatóhelyettese, egyetemi tanár,

NEUMAYER KÁROLY Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, fúvószenekari karnagy, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi docense,

NEVEDA AMÁLIA MÁRTA, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének alelnöke,

PAP JÓZSEF, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója, Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára,

PÉCSVÁRADI FERENC ATTILA, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Növénybiológiai Tanszékének egyetemi docense,

PÓSÁNNÉ RÁCZ ANNAMÁRIA, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója,

PŐDÖR DÓRA, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Anglisztika Intézetének intézetvezető-helyettese, Angol Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense,

SALAMON KONRÁD történész, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének volt főiskolai tanára,

IFJ. SARKADY SÁNDOR tudományos kutató, a Soproni Egyetem főkönyvtárosa,

STETTNER ELEONÓRA, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézete Matematika és Modellezés Tanszékének egyetemi docense,

SZABÓ GÁBOR, a biológiai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Sejtbiológiai Tanszékének egyetemi tanára,

SZABÓ IMRE, a Miskolci Egyetem professor emeritusa,

SZATHMÁRI MIKLÓS belgyógyász, endokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központja Orvosszakmai Főigazgatósága Egészségügyi Irányítási Igazgatóságának igazgatója, egyetemi tanár,

SZAUTER FERENC közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének egyetemi docense, a Járműipari Kutatóközpontjának vezetője,

SZEKRÉNYES ANDRÁS gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense,

SZÍJ ENIKŐ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Finnugor Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense,

SZLÁVIK JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professor emeritusa.

 

UNI 2023

Szavazás