Tudástár

Amit tudnod kell, ha állami légközlekedési szakra mennél

Magyar Krisztina | 2023-06-10
Érdekelnek a katonai, légiközlekedési, honvédelmi feladatok? Szívesen tanulnál államtudományi területen? Összegyűjtöttünk minden lényeges információt, amit a logisztikai mérnöki alapszakról érdemes tudnod.

Légijármű tiszti végzettséggel hol helyezkedhetsz el?

A légiközlekedési szakon végzettek általános katonai és speciális légiközlekedési, repülőműszaki alapismeretekkel rendelkeznek, képesek az állami célú légiközlekedés nemzeti és nemzetközi elvárások szerinti sajátos, védelmi célú feladatainak végrehajtására. Alkalmasak az állami szféra repüléssel és légiközlekedéssel foglalkozó szervezeteinél a szakirányuknak megfelelően légijármű-vezetői, repülésirányítói és repülő-műszaki tevékenységek ellátására. Ezzel a végzettséggel tehát elsősorban a Magyar Honvédségnél lehet elhelyezkedni. 

 

Milyen szakképzettséget ad az állami légközlekedési szak?

 • állami légijármű-vezető tiszt, katonai repülésirányító tiszt, katonai repülőműszaki tiszt

 

Jelenleg az országban egyetlen intézményben érhető el ez a képzés:

 

Milyen tantárgyakból jó, ha erős vagy, ha ezt a szakot nézted ki magadnak?

A felvételi követelmény egy gyakorlati vizsga és két érettségi vizsgatárgy.

 • Az alábbi érettségi tárgyak közül kettőt kell választanod, legalább egyet emelt szinten:
  • történelem, testnevelés, matematika, magyar nyelv és irodalom, informatika, földrajz, fizika, belügyi rendészeti ismeretek, honvédelmi alapismeretek, katonai alapismeretek, közigazgatási ismeretek
 • További vizsgatárgyakat itt találsz a szak leírásában, amelyek beszámíthatóak jelentkezésnél:

 

Milyen előképzettség segít a bejutásban?

Célszerű a gimnáziumi évek második felében valamelyik tárgyból fakultációt választanod, mert legalább egy érettségi tárgyból kötelező lesz emelt szintű érettségit tenned.

2024-től a többletpontokat felváltják az intézményi pontok, vagyis 100 pont esetében az egyetemek maguk dönthetik el, mire adnak plusz pontokat a diákoknak.

A légiközlekedési szakon végzettek általános katonai és speciális légiközlekedési, repülőműszaki alapismeretekkel rendelkeznek. (Fotó: 123RF)

Képzési terület:

 

Mennyi időbe telik a képzés?

 • 8 félév

 

Milyen specializációi vannak, és azoknak milyen szakterületei?

A katonai vezetői alapképzési szakon a hallgatók a Magyar Honvédség igényei alapján kerülnek a specializációkra a képzés során. Ez lehet: 

 • állami légijármű-vezető tiszt
 • katonai repülésirányító tiszt
 • katonai repülőműszaki tiszt

 

Milyen tudományágakra és szakterületekre épül a képzés?

 • műveltség, kultúra, értékek (bölcsészettudomány, társadalomtudomány)
 • államtudományok (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 
 • egyetemi közös közszolgálati gyakorlat
 • katonai alapismeretek
 • gazdasági és humán ismeretek
 • természettudományos alapismeretek
 • légiközlekedési alapismeretek

 

Milyen gyakorlati követelményei vannak a szaknak?

Az intézményen kívül teljesítendő egybefüggő szakmai gyakorlat legalább nyolc hét időtartamú. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg. Részét képezi túlélő kiképzés, ejtőernyős ugrás és repülés is. 

 

Mit tud egy állami légközlekedési szakon végzett hallgató?

  • Alapvetően ismeri az összfegyvernemi harc megvívásával kapcsolatos alapismereteket, annak főbb jellemzőit, a harctámogatás, a harckiszolgáló támogatás, a haderőnemek és a fegyvernemek szervezeti felépítését, harceljárásait.
  • Rendelkezik alapvető vezetői alapismeretekkel, tisztában van a vezetői kompetenciákkal és a beosztottak eredményes irányításához szükséges alapvető ismeretekkel, valamint a beosztottakat motiváló képességekkel.
  • Tudja az általános gazdálkodási, jogi, korszerű geoinformációs, rádió- és hírközlés ismeret alapjait.
  • Átlátja a légiközlekedési terület műveléséhez szükséges általános természettudományos törvényeket, jelenségeket, folyamatokat.
  • Ismeri az elektrotechnika, a mechanika alapfogalmait, alaptörvényszerűségeit, az alapjelenségek leírásának módját.
  • Érti és tudja ismeri a repüléselmélethez kapcsolódó alapfogalmakat, összefüggéseket.
  • Alaposan ismeri a légijárművek szerkezetét, fő rendszereit, berendezéseit, azok funkcióit.
  • Birtokában van a NATO összhaderőnemi légi műveletek megvalósításának elveivel, a végrehajtásban részt vevő erőkkel, eszközök feladataival.
 • állami légijármű-vezető tiszti szakirányon:
   • Behatóan ismeri a repülés (légiközlekedés) történetét, fontosabb eseményeit.
   • Átlátja a repülésbiztonságot befolyásoló tényezőket, a Repülésbiztonsági Rendszer (Safety Management System – SMS) alapjait és a repülésbiztonsági előírásokat.
   • Tisztában van a repülőtereken folyó légi és földi műveleteket biztosító technikai eszközökkel, berendezésekkel, azok alkalmazásának módjaivel.
   • Tájékozott a látás utáni navigációs eljárásokban és a műszeres navigációs eljárásokban, valamint a modern navigációs eszközök használatában.
   • Magas szinten ismeri és alkalmazni tudja a navigációs és teljesítményszámításhoz szükséges elméleti alapokat.
   • Érti a meteorológia alapfogalmait, jelenségeit, azok repülésre gyakorolt hatását és a repülésre veszélyes légköri folyamatokat, valamint a repülésmeteorológiai támogatás alapelveit.
   • Ismeri és alkalmazni tudja a repülések megszervezéséhez, megtervezéséhez szükséges eljárásokat.
   • Átlátja a harcászati repülő vagy helikopter erők hadműveleti alkalmazásának elveit, rendszerét.
   • Tudja a NATO légi vezetési és irányítási rendszerének elemeit, a légtérellenőrzésre vonatkozó dokumentumok tartalmát, a teljesítésben részt vevő erőket, eszközöket.
   • Ismeretekkel rendelkezik a kiképzésre rendszeresített repülő eszközök felépítésével, fedélzeti rendszereit és berendezéseivel, azok működésével, üzemeltetési rendjével
 • katonai repülésirányító tiszti szakirányon:
   • Jól tudja a repülés alapvető szabályait és eljárásait.
   • Pontosan átlátja és alkalmazza a nemzetközi rádió-távbeszélő kezelői ismereteket és a rádióforgalmazás szabályait.
   • Tisztában van az emberi tényezők helyével, szerepével, struktúrájával a légiközlekedésben.
   • Birtokában van az állami és a polgári légiközlekedésben alkalmazott repüléstájékoztató rendszereknek, adatbázisoknak, azok felhasználásának lehetőségeinek.
   • Tudja a Légierő repülő technikájának főbb harcászat-technikai adatait, harci lehetőségeit.
   • Ismeri a NATO-ban alkalmazott rávezetési módszereket, irányítási típusokat, a célravezetések végrehajtásához szükséges szakterminológiát.
 • katonai repülőműszaki tiszti szakirányon:
  • Jártas a repülőműszaki szakterület műveléséhez szükséges általános törvényszerűségekben, elméletekben, valamint ismeri az ezekhez kapcsolódó fogalomrendszert.
  • Ismeri a légi járművek sárkány és hajtóműrendszereinek szerkezeti kialakításával, működésével kapcsolatos általános természettudományos törvényszerűségeket, elméleteket és ezek fogalomrendszerét.
  • Pontosan ismeri a légi járművek fedélzeti rendszereinek kialakításával és működésével kapcsolatos általános törvényszerűségeket, elméleteket valamint az ezekhez kapcsolódó fogalomrendszert.
  • Alaposan átlátja a korszerű légijárművek gépészeti rendszereinek feladatait, a rendszereket alkotó főbb berendezések szerkezeti kialakítását, működését és rendszeren belüli együttműködését.
  • Jól tudja a repülőtechnika üzemeltetési és javítási szabályait, a repülőeszközre vonatkozó üzemeltetési szabályzatokat és technológiákat, tájékozott a korszerű harci repülőgépek és helikopterek üzemeltetési eljárásairól.
  • Magas szintű, széleskörű elméleti tudással és gyakorlati technológiai ismeretekkel bír a repülőtechnika szerkezeti sérüléseinek feltárása, a javíthatóság eldöntése és a javítási lehetőségek kiválasztása terén.
  • Tájékozott a számítógépes szimuláció alapjairól, valamint elméleti ismeretei számítógépes környezetben való alkalmazásának lehetőségeiről.
  • Ismeri a repülőszerkezetek fedélzeti és földi villamos rendszereit, ezen belül az energiaellátó és szabályozó rendszerek elvi felépítését, működési és üzemeltetési sajátosságait.

Légijármű tiszti végzettséggel elsősorban a Magyar Honvédségnél helyezkedhetsz el. (Fotó: 123RF)

Mivel foglalkozik egy légijármű tiszt?

  • Magas szinten alkalmazza a szakterminológiát magyarul és angolul is.
  • Idegen nyelvű szakirodalmakat olvas és feldolgozza őket.
  • Munkaköréhez kapcsolódó dokumentumokat, nyomtatványokat, jegyzőkönyveket, feljegyzéseket és emlékeztetőket készít önálló okmányok kitöltésére, a munkaköréhez kapcsolódó események szervezésére, technikai előkészítésére.
  • A munkájához szükséges módszereket és eljárásokat kiválasztja, azokat egyedi és komplex módon alkalmazza.
  • Képes a munkájával járó pszichikai és fizikai stresszel szembeni alkalmazkodásra, illetve ismeri a stresszkezelés intézményi és egyéni megoldásait.
  • A munkaköri feladatainak ellátásához megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.
 • állami légijármű-vezető tiszti szakirányon végzett szakember:
   • Meteorológiai helyzetek elemzését, értékelését végzi, a repülést érintő szükséges döntés meghozatalára, a meteorológiai táviratok és jelentések értelmezésére.
   • Repüléseket tervez meg, a repülési terveket készít a szükséges léginavigációs és teljesítményszámítás elvégzésére.
   • Fedélzeti rádió- és rádiónavigációs berendezések beállítását végzi
   • Látás utáni, műszeres, kötelék- és éjszakai repüléseket hajt végre.
 • katonai repülésirányító tiszti szakirányon végzettek:
   • A repülésirányításban rendszeresített berendezések és technikai eszközöket hatékonyan alkalmazza.
   • A légiforgalmi és légvédelmi, valamint a radarirányítás során megismert eljárásokat hatékony alkalmazására.
   • – Képes az irányítás során alkalmazott biztonsági rendszabályok figyelembevételével történő elkülönítési eljárások kiválasztására és alkalmazására.
   • Alkalmazott radarberendezések által előállított légi helyzetképek alapján döntéseket hoz meg és részt vesz a végrehajtásban.
 • katonai repülőműszaki tiszti szakirányon végzettek:
  • A légijárművek gépészeti rendszereinek szerkezeti és üzemeltetési sajátosságaival kapcsolatos elméleti ismeretei magas szintű alkalmazását és gyakorlati hasznosítását végzi.
  • Képes a légijárművek avionikai rendszereivel kapcsolatos elméleti ismeretei magas szintű alkalmazására az üzemeltetés gyakorlati folyamataiban.
  • Műszaki, repülés kiszolgálási, karbantartási munkák megszervezését és irányítását végzi
  • Magyar és idegen nyelven egyaránt képes a repülőtechnikával kapcsolatos alapdokumentációk és a kapcsolódó szakirodalom feldolgozására.
  • Szakterületének megfelelően a repülőtechnika üzemeltetési és javítási szabályainak, a repülőeszközre vonatkozó üzemeltetési szabályzatok és technológiák önálló feldolgozását és alkalmazását végzi.
  • A repülőtechnika és berendezései meghibásodásának feltárását, azok technológiai előírás szerinti szakszerű kijavítását, illetve kijavíttatását végzi.
  • Az üzembentartási és javítási műszaki okmányok előírásszerű vezetését végzi.

 

Hol tanulhatsz tovább, ha itt végzel?

Olyan mesterképzéseken tudsz továbbtanulni, mint  fejlesztéspolitikai programmenedzsment,   International public service relations, kormányzás és vezetés, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia szakok. 

A megfelelő plusz tárgyak teljesítésével pedig az alapszakodtól valamennyire eltérő mesterképzést is választhatsz, ez esetben kreditbeszámításra is van lehetőséged. Így olyan mesterszakok is szóba jöhetnek, mint katasztrófavédelem, közigazgatási szakok.

Az államtudományi képzésekkel kapcsolatos legújabb rangsorokat az UNI 2023 kiadványunkban olvashatjátok el, amit itt tudtok megvásárolni

További részleteket a szakról a felvi.hu oldalán olvashattok.